Integritetspolicy

Dina personuppgifter värdesätts av Freelance Finance Group Ltd och vi välkomnar den nya lag (”GDPR”) som börjar gälla i maj 2018...

Integritetspolicy och personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter värdesätts av Freelance Finance Group Ltd och vi välkomnar den nya lag (”GDPR”) som börjar gälla i maj 2018. Den nya lagen syftar till att stärka ditt integritetsskydd. I den här policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka vi är

Freelance Finance Group Limited
Room 1203, 12/F, Tower 3, China Hang Kong City
133 Canton Road
Tsimshatsui
Hong Kong

Id: 

Webbplatsadress: www.frilansgruppen.com
Kontaktmail: info@frilansgruppen.com
Tel: +46 31 360 88 87

Insamling av personuppgifter

Vi måste samla in personuppgifter för att kunna anställa egenanställda. För att Freelance Finance Group Ltd ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i lagen, det vill säga en rättslig grund. 

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal med dig, eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Freelance Finance Group Ltd. 

Behandling får dock också utföras efter en intresseavvägning, där Freelance Finance Group Ltds intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd, eller efter att du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det

Rättsliga grunder för insamling och behandling

Fullgörande av avtal:

I och med att vi är arbetsgivare behöver vi kunna behandla våra egenanställdas personuppgifter för att antingen ingå eller fullfölja avtal som den egenanställde är part i. Ändamålet är bland annat att administrera anställningsförhållandet, vilket kan innefatta utbetalning av lön eller för att kontakta den anställde. 

Fakturabekräftelser och information som krävs för den anställdes anställning är inget som den anställde kan invända mot. För att uppfylla vår del i avtalet som arbetsgivare kan det i vissa fall krävas att Freelance Finance Group Ltd lämnar ut uppgifter om den anställde till vår kund, det vill säga din uppdragsgivare. 

När du är anställd av Freelance Finance Group Ltd krävs av lag att vi kan informera dig löpande om ämnen som rör din anställning, det kan till exempel avse din arbetsmiljö vilket alltså inte grundar sig på om du lämnat samtycke.

Rättslig förpliktelse:

Freelance Finance Group Ltd behandlar personuppgifter med anledning av skyldigheter som uppstår genom lag eller annan författning, myndigheters föreskrifter, beslut, begäran eller riktlinjer. 

Vi sparar exempelvis personuppgifter och de underlag som krävs i Bokföringslag 1999:1078 (“bokföringslagen”). Enligt bokföringslagen måste Freelance Finance Group Ltd spara bokföringsmaterial till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Bokföringsmaterial kan bestå av avtal, skriftkorrespondens och fakturor. Behandling av personuppgifter krävs bland annat då vi verkar i egenskap av arbetsgivare och vi exempelvis måste lämna personuppgifter till Skatteverket och SCB och andra myndigheter och statliga organisationer.

Fullgörande av avtal/berättigat intresse:

Freelance Finance Group Ltd behandlar personuppgifter, bland annat genom att analysera och bearbeta statistik. För den här behandlingen kan vi arbeta med både krypterad och pseudonymiserad data. Syftet med den här behandlingen är att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och kunna erbjuda våra anställda och kunder fortsatt bra service, funktioner och tjänster.

Freelance Finance Group Ltd använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre användarvänlighet för våra besökare. Vi kan utföra vissa tester på vår hemsida som ger oss statistik på huruvida en viss funktion på vår sida är användarvänlig eller ej. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att vår hemsida kan känna igen din enhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att själv acceptera eller avvisa en cookie. Besöker du endast vår öppna sajt kan vi inte se några personuppgifter i våra cookies utan dessa erbjuder bara statistik och anonym information så som din väg in till vår sajt. Vi anser att det är ett berättigat intresse för oss och våra användare att vi arbetar med denna behandling för att förbättra vår webbsida. 

Freelance Finance Group Ltd menar även att det föreligger ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster samt att det är något som krävs för att vi ska kunna fullgöra vår del av det avtal vi är part i. Den här behandlingen gör vi för att kunna erbjuda dig en så bra och säker hemsida som möjligt. 

Freelance Finance Group Ltd behandlar dina personuppgifter genom att vi hanterar din ärendehistorik för att kunna erbjuda dig kundservice och löpande kunna utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga support. När du kontaktar oss kan den kommunikationen bli föremål för analys. Vi anser att för att kunna fullgöra vår del av avtalet så ska vi kunna erbjuda en god kundsupport, vilket är en av de tjänster vi tar betalt för.

Vår kundsupport är en av våra främsta kommunikationsmöjligheter med våra anställda. För ej anställda anser vi att det ligger i vårt och ditt berättigade intresse att vi kan erbjuda en god kundsupport men det kan även vara för att kunna ingå avtal med dig.

Grundläggande betydelse för den registrerade:

Freelance Finance Group Ltd kan behandla personuppgifter såsom närmast anhörig till dig som anställd då vi anser att det kan vara nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som anställd. Det är dock ditt val huruvida du vill tillhandahålla oss med den uppgiften.

Berättigat intresse:

Freelance Finance Group Ltd kan vända sig till dig med direkt marknadsföring vilket är ett berättigat intresse då vi ska marknadsföra befintliga eller nya tjänster. Vi marknadsför befintliga och nya tjänster vilket kan vara för att öka din säkerhet i arbetet, möjliggöra fler arbetstillfällen för dig eller underlätta din vardag när du är anställd hos oss. 

Freelance Finance Group Ltd arbetar aktivt för att kunna erbjuda kunder och egenanställda bästa möjliga användarvänlighet och att utveckla nya produkter som kan underlätta vardagen för våra kunder och egenanställda. 

Freelance Finance Group Ltd kan för detta ändamål använda dina personuppgifter som vi har sparade och viss användardata. Det berättigade intresset för denna behandling är att optimera våra tjänster och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder och egenanställda. Du har alltid möjlighet att skriftligen begära invändning mot att vi ska skicka direkt marknadsföring till dig. 

Recensioner som lämnas genom vår sajt, eller under något av våra konton på sociala medier kan i ett anonymiserat format komma att användas i marknadsföringssyfte. Att det är anonymiserat innebär att endast recensionen används och inte några namn eller personuppgifter.

Samtycke:

De kategorier av personuppgifter som Freelance Finance Group Ltd behöver behandla och spara för att kunna ingå anställningsförhållande är:

– namn,
– personnummer,
– inloggningsuppgifter,
– adress,
– kontaktinformation såsom e-postadress och mobilnummer,
– yrkestitel, bransch (krävs för att kunna informera om arbetsmiljö samt för att avgöra om Freelance Finance Group Ltd kan åta sig uppdrag inom det aktuella området)
– clearing och kontonummer (kontouppgifter krävs för utbetalning av lön)
– Om du är sjuk under uppdrag och skickar in sjukintyg så kan detta behandlas men sparas då endast under den tid det behövs och för att Freelance Finance Group Ltd ska kunna fullgöra anställningsavtalet.
– Om vi inte kan se att du är folkbokförd i Sverige så krävs att vi samlar in en passkopia och arbetstillstånd för att vi ska kunna verifiera att du får arbeta i Sverige.
– Frivilligt att skicka in är SINK-skatt och A1

För de som är eller har varit anställda så behandlas även:

– anställningsnummer,
– anställningsdatum, avgångsdatum,
– anställningsform,
– arbetstid,
– lön,
– skatteuppgifter och eventuella andra dokument exempelvis cv, anställningskontrakt, certifieringar eller dylika dokument hänförliga till din anställning.
– Det är valfritt att inkomma med kontaktuppgifter till en närmast anhörig till dig.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, oftast sker detta genom att du skapar ett konto och tillhandahåller oss med information. Dina personuppgifter kan dock även samlas in genom att du kontaktat oss exempelvis genom vår kundsupport.

Tidsperiod

Freelance Finance Group Ltd sparar och behandlar vid behov personuppgifter för de som utfört uppdrag som egenanställda i drygt sju år i enlighet med lag och dessa raderas senast tio år från att den egenanställdes senaste lön utbetalats från oss. De kategorier som sparas är de som behövs för lagstadgade ändamål. 

För registrerade kontoinnehavare som aldrig utfört uppdrag som egenanställd vilkas konto har varit inaktivt i tre år, raderar Freelance Finance Group Ltd automatiskt kontot samt samtliga personuppgifter hänförliga till kontot. Detta om kontoinnehavaren inte själv väljer att behålla kontot aktivt. Konton anses vara inaktiva om den registrerade kontoinnehavaren aldrig varit anställd av oss och ej loggat in på sitt konto på tre år samt inte öppnat ett e-post från oss på över ett år. 

Personuppgifter som inkommit till kundsupport raderas efter ett år som huvudregel och sparas som längst i tre år från det att de inkommit, om de inte behöver sparas för identifierade rättsliga grunder under en längre tid än så. 

Raderar du själv ditt konto så raderas dina uppgifter skyndsamt, inom en månad från det att du raderade kontot, under förutsättning att uppgifterna inte behövs för legala syften. 

Begär du att dina uppgifter ska tas bort så gör vi detta inom en månad från att du inkommit med begäran under förutsättning att vi inte måste spara uppgifterna p.g.a. rättsliga förpliktelser som åligger oss.

Mottagare och leverantörer

Freelance Finance Group Ltd kan dela personuppgifter med olika mottagare. Det kan exempelvis röra sig om olika leverantörer av IT-system, ärendehanteringssystem eller att personuppgifter lämnas till vår bank varpå banken behandlar dessa för löneutbetalning. 

Freelance Finance Group Ltd lämnar även ut dina personuppgifter till andra mottagare såsom myndigheter om vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter. 

Våra kunder, tillika din uppdragsgivare, behöver i de flesta fall få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Oftast samlar kunden själv in nödvändiga personuppgifter direkt från dig men ibland samlas dina personuppgifter in av kunden genom Freelance Finance Group Ltd. Den rättsliga grunden för att vi skickar dina personuppgifter till våra kunder är för att fullfölja eller ingå det anställningsavtal du är eller har för avsikt att bli part i. Freelance Finance Group Ltd har i de fall lag kräver avtal med mottagare av personuppgifter. 

Överföring till tredje land

Mottagare och leverantörer kan vara etablerade både inom EU/EEA och i tredje land. Tredje land är inte bundna av GDPR. Om Freelance Finance Group Ltd överför dina personuppgifter till ett tredje land kontrollerar vi därför alltid att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genombindande företagsinterna regler. Avtalsklausulerna som nämns har ett innehåll som syftar till att leverantören ska leva upp till den standard som GDPR kräver och säkerställa att den registrerades integritet ska skyddas.

De länder som EU-kommissionen beslutat har en adekvat skyddsnivå, hittar du på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/adequacy-protection-personal-data-noneu-countries_en

De standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt och som vi använder, hittar du på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX-:32010D0087&from=EN

Öka skyddet för dina personuppgifter

Freelance Finance Group Ltd vidtar i sin behandling så kallade lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka skyddet för dina personuppgifter. Exempel på åtgärder kan vara:

– kryptering,
– policys,
– rutiner,
– interna personuppgiftsregister,
– konsekvensbedömningar,
– uppgiftsminimering,
– begränsning av tillgång till personuppgifter inom bolaget.

Vi värdesätter tillgången till dina personuppgifter och låter ej obehöriga få tillgång till dessa.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dessa

Du har som registrerad hos oss enligt lag rättigheter som du kan utnyttja. Du kan i de flesta fall nyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål, oftast sker detta inom en månad.

Dina rättigheter innebär att du kan,
– få ut en verifikation på om vi behandlar dina personuppgifter (och om så är fallet behandlas dina personuppgifter i enlighet med vad som nämns på vår hemsida),
– få ut en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag),
– invända mot behandling eller begära så kallad dataportabilitet,
– begära att begränsa behandling av dina personuppgifter,
– få dina personuppgifter korrigerade,
– få dina personuppgifter raderade, eller
– begära återkallelse av samtycke (detta påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades).

Begränsning av den registrerades rättigheter

Om du utfört uppdrag som egenanställd begränsas samtliga av dina rättigheter till att endast kunna utföras i den omfattning det inte inskränker Freelance Finance Group Ltds möjlighet att fullfölja sina rättsliga förpliktelser, eller till att endast utföras då uppgifterna inte behövs för andra legala syften. (Detta innebär att om du begärt åtgärd som exempelvis radering måste Freelance Finance Group Ltd ändå spara och behandla de personuppgifter som anses nödvändiga så länge som tillämplig lag eller legal grund så kräver. 

Om inte alla registrerade uppgifter anses nödvändiga kan Freelance Finance Group Ltd dock utföra önskad åtgärd för de personuppgifter som inte behövs).

Korrigering av personuppgifter

Om du byter namn, adress eller kontaktinformation, eller uppmärksammar felaktiga uppgifter, åligger det dig som anställd att ändra dina uppgifter på ditt konto så att dessa är uppdaterade och korrekta. Freelance Finance Group Ltd vill alltid ha korrekta uppgifter om dig och kommer att göra vad vi kan för att dina uppgifter ska vara uppdaterade. 

Blir dina personuppgifter föremål för rättelse eller radering så underrättar Freelance Finance Group Ltd mottagarna av dina personuppgifter, under förutsättning att Freelance Finance Group Ltd finner det möjligt och inte oskäligt betungande.

Arkivering av samtycke

I och med att Freelance Finance Group Ltd har bevisbördan för att samtycke tagits in så arkiveras eventuella samtycken.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Behöver du hjälp? Ring +46 31 360 88 87

För fysiska personer finns det tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Dessa kriterier är bosatt i Sverige, stadigvarande vistelse i Sverige och väsentlig anknytning till Sverige.
En obegränsat skattskyldig person beskattas inte för inkomst från arbete utomlands om förutsättningarna enligt sexmånaders- eller ettårsregeln är uppfyllda.

Enligt sexmånadersregeln beskattas inkomst för arbete utomlands inte i Sverige om:
•anställningen och vistelsen utomlands varar i minst sex månader
•inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Beskattning får inte ske i strid med verksamhetslandets lagstiftning eller gällande skatteavtal

Bo och jobba i Thailand

Att bo och arbeta i Thailand är en dröm för många svenskar. Landet har blivit en av våra främsta semesterdestinationer under det senaste decenniet och alltfler väljer nu också att ta steget österut på en permanent basis. I Thailand finns det världsberömda klimatet som ger hundratals soldagar varje år liksom en behaglig temperatur året om. Här finns också långa stränder och paradisöar som du kan besöka under dina lediga dagar. Fördelar med att jobba i Thailand finns det gott om och om du vågar hoppa på ett flyg för att flytta till Asien kan det vara början på ett stort äventyr.

Svenska jobb och företag

När du flyttar till Thailand som svensk och letar efter jobb bör du först och främst söka jobb hos svenska eller internationella företag. Anledningen till detta är att lönenivåerna för inhemska arbetare såklart är låg jämfört med svensk standard, och det kan till och med vara olagligt att jobba inom vissa yrken som utlänning. Lyckligtvis finns det många internationella företag med kontor och delar av sin verksamhet i landet. Om du vill utnyttja dina kunskaper i svenska som ett verktyg i ditt jobbsökande kan du titta närmare på företag som har sin kundtjänst i Thailand. Här finns det kundtjänstcenter där du kan få möjlighet att jobba som telefonförsäljare eller kundservicemedarbetare.

Ett annat jobb som passar bra för svenskar som letar jobb i Thailand är dykinstruktör. Detta är ett jobb som framför allt kräver goda språkegenskaper eftersom majoriteten av alla kursdeltagare är turister. Det är särskilt viktigt att behärska engelska, men det lönar sig också att kunna spanska, franska eller svenska. Självklart måste du besitta rätt kompetens med relevanta dykcertifikat om du vill jobba som dykinstruktör, men om du lyckas få ett sådant jobb får du ynnesten att vara utomhus under arbetstid och dyka i det vackra havet. Det kan också ge dig karriärmöjligheter framöver eftersom jobb som dykinstruktör går att få i stora delar av världen, särskilt om du har erfarenhet.

Många svenskar som arbetar i Thailand har jobb som är flexibla när det kommer arbetstider och arbetsplats. Ofta är dessa jobb relaterade till it och digitalt företagande, vilket innebär att det handlar om arbeten som webbutvecklare, skribent, fotograf eller något annat som kan utövas externt. Det betyder också att du kan resa runt i Thailand medan du jobbar på distans. Med temporära lägenhetskontrakt eller hotell har du möjlighet att ständigt vara på språng samtidigt som du försörjer dig på ett hel- eller deltidsjobb från Sverige. Tänk bara på den stora tidsskillnaden mellan Thailand och Sverige om du behöver kommunicera med svenska eller europeiska kollegor.

Arbetstillstånd

Om du planerar att resa till Thailand måste du ordna med visum i god tid före avresa. Det gäller även dig som endast vill stanna i några dagar eller veckor för att sondera terrängen och se om Thailand är något för dig innan flyttlasset går. I dessa fall räcker det med ett turistvisum som till att börja med gäller i 60 dagar. Det är dock viktigt att du inte börjar arbeta i landet när du endast har fått ett turistvisum beviljat, eftersom du då skulle göra dig skyldig till visumbrott.

Om du vill arbeta i Thailand behöver du en annan typ av visum, närmare bestämt ett ”Non-Immigrant Visa Category B” där bokstaven b står för Business. Du ansöker om detta visum från Sverige redan innan du har åkt till Thailand. När du väl har fått visumet kan du gå vidare och ansöka om arbetstillstånd. Kombinerat visar arbetsvisum och arbetstillstånd att du har alla papper i ordning för att få arbeta lagligt i landet, och därför krävs dessa dokument för att få en anställning hos seriösa företag i Thailand, oavsett om de har thailändska eller utländska ägare.

Utbildning

Om du planerar att studera i Thailand har du några alternativ att välja på. Det finns flera universitet –framför allt i de större städerna – som håller fullgod nivå även i en internationell jämförelse. Flest universitet finns det i Bangkok och dessa erbjuder kurser inom ett brett utbud av ämnen, oavsett om du vill bli ingenjör, ekonom eller konstvetare. Normalt behöver du söka in till universiteten på egen hand för att bli accepterad. Se till att kurserna hålls på engelska om du inte behärskar thailändska. Det finns också andra universitet i städer som Chiang Mai och Songkhla.

Språk och affärsrelationer

Det officiella språket i Thailand är thailändska. Totalt finns det uppemot 50 miljoner människor som har thailändska som modersmål och det är så lokalinvånarna kommunicerar med varandra. Som utlänning kan det vara praktiskt att lära sig några artighetsfraser eller praktiska ord på thailändska, men på det stora hela klarar du dig utmärkt på engelska. Majoriteten av myndighetsföreträdare såväl som gatuförsäljare och människor i turistnäringen kan kommunicera på engelska. Ett skäl till detta är att Thailand har viktiga affärsrelationer med många andra länder – däribland Sverige – vilket bland annat beror på att det finns många utlänningar bosatta i landet.

Boende och samhälle

Boendepriserna i Thailand är omvittnat låga med svenska mått mätt och detta är en starkt bidragande faktor till varför så många svenskar väljer att flytta hit permanent. Här kan du hyra en större lägenhet eller ett hus utan att behöva betala miljoner i insats. Istället räcker det med några tusenlappar i månaden för att du ska få en lägenhet av klart godkänd kvalitet. Om du vill bo i centrala Bangkok eller i livliga turistområden blir priset högre, men generellt sett får du ändå bättre boende för pengarna i Thailand jämfört med Sverige. Vad gäller samhället i övrigt finns det här tillgång till grundläggande tjänster som skolgång för barn och sjukvård, som dock håller en något lägre kvalitet än hemma i Sverige.

Svenskar i Thailand

Om du som svensk vill flytta till Thailand kommer du inte att vara ensam. Oavsett om du endast planerar att resa hit i några månader eller om du vill flytta hit på obestämd tid kommer du att hitta svenskar i samma situation. Det enklaste sättet att ta kontakt med andra svenskar är att leta upp en organisation på nätet som har ett forum eller en Facebook-grupp.

Bo och jobba i Portugal

Portugal är ett populärt land bland svenskar sedan länge. Här finns det mesta som går att önska sig när det kommer till klimat, natur samt en mat- och dryckeskultur med en avslappnad livsstil som lockar både turister och expats till landet. Som svensk går det att hitta jobb som passar din kompetensnivå och som låter dig leva i Portugal på heltid. Även om den portugisiska arbetsmarknaden har varit skakig under de senaste åren håller den på att repa sig och öppnar möjligheter också för internationella arbetare. Med en bra utbildning eller några års arbetserfarenhet finns det goda chanser till jobb i soliga Portugal.

Svenska jobb och företag

Det finns flera svenska företag som har valt att förlägga delar av sin verksamhet i Portugal och på så sätt frigjort arbetstillfällen för svenskspråkig personal. Många av dem handlar om arbeten i så kallade kundtjänstcenter eller BPOs (Business Process Outsourcing) där du får arbeta med att ta emot eller ringa samtal till svenska kunder. I vissa fall handlar det också om att besvara e-post och sköta administrativa uppgifter. Eftersom det är kunskaper i det svenska språket som specifikt efterfrågas i denna bransch har svenskar normalt sett en mycket god chans att få anställning med ett bra och relevant CV. Dessutom kan arbete i Portugal vara en fin fjäder i hatten för en fortsatt karriär i branschen. Inom de internationella BPO-företagen finns ofta en kultur av att befordra och rekrytera internt vilket betyder att möjligheterna för att klättra inom bolaget är mycket goda.

En annan bransch som passar internationell arbetskraft i Portugal är turistnäringen. Portugal tar emot miljoner turister varje år och många av dem reser från Sverige. Detta gör att hotell och restauranger gärna anställer personal med kunskaper i svenska. Om du dessutom kan kombinera det med goda kunskaper i engelska är dina chanser till jobb goda. Det kan också finnas jobb som dykinstruktör eller underhållare där portugisiska inte är nödvändigt att kunna. Vissa av företagen har svenska ägare medan andra är portugisiska vilket gör att det lönar sig att koll på både Workwide.se och utländska jobbsajter för att hitta rätt roll. Vår ambition för framtiden såklart  att Workwide.se är den enda jobbsajten du behöver hålla koll på för svenska jobb utomlands.

Utöver det nämnda så finns det ofta plats för ingenjörer och mekaniker på portugisiska arbetsplatser. I många fall gäller det företag som har viktiga handelsrelationer med Sverige och därmed har många svenska kunder. Då gäller det att hitta någon med både teknisk kompetens liksom goda kunskaper i svenska för att fylla ett allt större behov på arbetsmarknaden. Om det stämmer in på din profil bör du ha mycket goda möjligheter till jobb i Portugal.

Arbetstillstånd

Portugal är ett medlemsland i EU, vilket gör att svenska medborgare kan åka hit utan att behöva ansöka om visum. Det räcker med ett pass för att du ska få bo i landet i upp till tre månader. Om du planerar att stanna längre än så, exempelvis för att arbeta, krävs ett registreringsbevis. Det räcker med att du går till ett regionalt kontor och fylla i rätt formulär för att beviset ska bli ditt, och det ger dig rätten att stanna i Portugal och arbeta så länge du vill.

Utbildning

Att studera i Portugal är ett populärt alternativ för människor på alla olika akademiska nivåer. Om du vill plugga på universitetsnivå i Portugal har du flera olika alternativ att välja på. Det är framförallt i de större städerna som Lissabon och Porto som de högst rankade universiteten finns. Några exempel är University of Porto och University of Lissabon som båda håller hög internationell klass och som erbjuder program på både kandidat- och mastersnivå. Vissa program ges på engelska och kräver inga andra förkunskaper, men om du klarar av att studera även på portugisiska breddas dina utbildningsmöjligheter betänkligt. För att studera vid ett portugisiskt universitet kan du göra din ansökan direkt till deras administrativa avdelning och få dina meriter prövade.

Om du vill förbättra din portugisiska kan du välja att plugga språk på en språkskola. Här finns det några olika tillvägagångssätt. Du kan antingen välja att åka på en språkresa genom en arrangör i Sverige. Då får du allt det praktiska arrangerat i form av boende, resa och till och med måltider. Ett annat alternativ är att du själv väljer språkskola på plats i Portugal. Då behöver du ordna det mesta av logistiken på egen hand, men i gengäld blir priset ofta betydligt billigare. Dessutom har du större flexibilitet att skräddarsy studierna efter ditt eget schema.

Språk och affärsrelationer

Portugisiskan är Portugals officiella språk och det är det som talas av gemene man. Om du befinner dig i en turisttät ort eller i en storstad som Lissabon brukar engelskan gå bra att använda, men det är ett stort plus att kunna portugisiska om du vill komma in på arbetsmarknaden. I Portugal finns det också franska influenser vilket gör att det kan vara ett gångbart sätt att kommunicera på. Även spanskan kan vara ett användbart verktyg eftersom den har vissa likheter med portugisiskan.

Boende och samhälle

Eftersom Portugal får stora delar av sina inkomster från turister är bostadsmarknaden säsongsbetonad. Det betyder att priserna kan variera kraftigt beroende på när du väljer att hyra en bostad. Om du planerar att stanna långsiktigt gör du bäst i att skriva ett kontrakt som sträcker sig över minst ett år. På så sätt vet du att hyran inte kommer att höjas under sommaren när det blir tuffare konkurrens om lägenheterna. Normalt går det dock att hyra lägenheter till rimliga priser var du än befinner dig i Portugal. Det finns både mäklarfirmor och privata alternativ där du kan få hjälp med att hitta boende. Även faktorer som närheten till havet och standarden på lägenheten avgör förstås vilket slutgiltigt pris du får betala.

Svenskar i Portugal

Portugal är kanske inte lika populärt som grannlandet Spanien sett till antalet svenska emigranter, men det hindrar inte de som har flyttat hit att skapa en genuint svensk stämning ändå. Här finns det ett flertal svenska organisationer som arrangerar alltifrån utflykter till IKEA för att äta svenska köttbullar till filmvisningar av svenska klassiker. De kan också besvara praktiska frågor som du kan få i samband med din flytt. I Portugal finns det även en svensk handelskammare som listar företag och jobbmöjligheter med svenskanknytning i landet.

Bo och jobba i Grekland

Att arbeta och bo i Grekland kan för många låta som en dröm. Svenskar har sedan långt tillbaka åkt till Grekland på semester, och vissa väljer att stanna där under en längre period. I samband med landets skuldkris under 2008 har möjligheten till jobb i landet blivit något sämre, men det beror självklart på inom vilken bransch du arbetar. För dig som har studerat inom turism- eller restaurangbranschen kan möjligheterna för arbete i landet fortfarande se goda ut.

Svenska jobb och företag i Grekland

Det är populärt att som svensk åka till varmare breddgrader för att jobba. Många av jobben för svenskar i ett land som Grekland handlar om att arbeta på resebyrå, till exempel som reseledare. Det är också populärt att jobba som bartender eller på restaurang på någon av de grekiska öarna. Då dessa branscher i mångt och mycket har med turism att göra krävs det oftast inte att du behöver behärska grekiska, men däremot kunna prata engelska obehindrat. Då många svenskar besöker Grekland årligen kan det även inom vissa av dessa yrkesgrupper vara meriterande att ha svenska som modersmål eller kunna språket flytande i tal och skrift. Resebyråer som TUI, Ving och Apollo finns till exempel representerade i landet.

Grekland är dock mer än bara turism. Några svenska företag utan direkt koppling till turism som finns i Grekland är H&M, Tetra Pak och Ericsson. Du kan bli utsänd att arbeta i Grekland av till exempel dessa företag, eller söka jobb hos dem direkt på plats i landet. Om du är intresserad av att arbeta på dessa företag så hittar du lediga tjänster via internet. Det kan vara bra att vara medveten om att jobbmöjligheterna i Grekland har minskat sedan den stora eurokrisen under 2010. Detta gäller främst inhemska arbetare samt inom andra sektorer än turistnäringen.

Regler för arbetstillstånd

Både Sverige och Grekland är medlemmar i EU, vilket underlättar när du ska söka jobb och flytta till Grekland. Du behöver inget specifikt arbetstillstånd för att arbeta där, men du kan komma att behöva registrera dig hos polismyndigheten i landet om du ska arbeta och vistas där i mer än 90 dagar.

Precis som inom andra EU-länder kan du arbeta inom det mesta i Grekland. Särskilda regler och villkor kan dock gälla för yrken inom polisen, domstolen, statsförvaltningen och för yrkesgrupper som kräver legitimation, så som läkare och advokater.

Utbildning innan eller under din tid i Grekland

Förutom en utbildning eller erfarenhet inom det område du söker jobb är det framför allt engelska som är en viktig kunskap och merit. Det gäller inte minst om du ska arbeta inom turistnäringen, vilket är en av huvudanledningarna till att många flyttar till Grekland. Om du ska arbeta på svensk resebyrå som har en bas i landet kan dock din svenska komma att värderas minst lika mycket. Vilket självklart beror på att många svenskar besöker Greklands öar årligen.

Du kan givetvis också välja att studera på plats i Grekland, exempelvis för att kompetensutveckla dig inom ditt arbetsområde, eller för att förbättra dina språkkunskaper inom nygrekiska eller engelska. I landet finns även flera bartenderutbildningar och utbildningar inom turistnäringen. Om du är intresserad så ansöker du genom att kontakta skolan eller akademin i fråga.

Språk och handelsrelationer

Sverige och Grekland har haft handels- och affärsavtal ända sedan 1833. Bland de avtal som finns är dubbelbeskattningsavtalet, vilket innebär att du inte ska behöva skatta dubbelt om du flyttar till Grekland. Sverige och Grekland hare en god handelsrelation, även om både import och export har minskat sedan den ekonomiska krisen 2008. En av de största relationerna Sverige har med Grekland gäller turismen. Nästan 850 000 svenskar besöker Grekland årligen, och cirka 2500 svenskar är fast boende i landet. De främsta områdena för svenskar att bo i är Aten, Rhodos, Kreta och provinsen Makedonien. I och med att så många svenskar årligen besöker Grekland har svenskar också generellt sett, och inte minst bland turistorterna, ett bra rykte.

Nygrekiska är det största och vanligaste språket i Grekland. Många i landet kan idag prata engelska, men åker du bort från storstäder och turistmål är det inte säkert att alla, i synnerhet de äldre, kan engelska. Att lära sig lite grekiska inför flytten kan därför vara ett bra tips.

Att hitta boende i Grekland

För det mesta är det, i relation till Sverige, enkelt att hitta en hyreslägenhet i Grekland. Den största delen av uthyrningen sker av privata aktörer som du kan ta kontakt med direkt. Det kan dock vara bra att veta att standarden på lägenheter i landet kan variera rejält. Det rekommenderas därför att du väntar tills du är på plats och har sett lägenheten innan du betalar eller skriver på ett avtal. Räkna med att en deposition på en eller två månadshyror kan tillkomma.

Ett annat alternativ är att köpa en bostad i Grekland. Detta är dock vanligen mycket krångligare än att köpa bostad i Sverige. Det beror bland annat på att det inte finns något centralt fastighetsregister i Grekland. Att hyra en lägenhet är därför betydligt mycket smidigare.

Annat bra att veta om att vara svensk i Grekland

Om du ska arbeta i Grekland så kan du räkna med lägre löner än i Sverige. Arbetslösheten är dessvärre stor i landet. Man räknar med att cirka var fjärde grek i yrkesaktiv ålder är arbetslös. Följt av krisen 2008 har dessutom landets socialförsäkringssystem näst intill fallit samman, och relativt många invånare lever idag under den nationella fattigdomsgränsen. Manifestationer och demonstrationer är vanligt förekommande i landet. Men tilläggas bör att de oftast är de fredliga.

Sedan 2015 har Grekland så kallade kapitalkontroller. Det innebär att landets medborgare inte kan ta ut hur mycket pengar som helst från bankomater, och att det finns vissa begränsningar för utlandsbetalningar från Grekland, vilket kan vara bra att veta om man tänker sig att betala från landet. Det kan också vara bra att veta att kontanter är vanligare i Grekland än i Sverige. Givetvis har större städer och turistmål bankomater och accepterar kortbetalningar, men räkna inte med att alla mindre öar och städer har det.

Som svensk i utlandet kan det kännas skönt att ha möjligheten prata med andra svenskar. Svenska föreningar i Grekland är till exempel Skandinaviska kyrkan i Aten och SWEA Athens. Du kan också hitta information, länkar och prata med andra svenskar i Grekland på Svenskar i Världens webbplats. Där kan du ta del av andra svenskars erfarenheter om hur det är att bo och leva i Grekland.

Bo och jobba i Spanien

Sol, strand, alltid fint väder, glada människor, god mat och avkoppling – det är den allmänna uppfattningen om Spanien. Men vad händer om det sydeuropeiska landet inte enbart är en semesterdestination? Vad händer om Spanien blir ditt nya hemland?

Uppehållstillstånd i Spanien

Lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG), som trädde i kraft den 1 januari 2005, tillåter EU-medborgare att bo och arbeta i Spanien.

Som icke-arbetande europeisk medborgare måste du visa att du har tillräckliga resurser för att kunna försörja dig samt adekvat sjukförsäkring. Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. För vistelser på mer tre månader krävs att du registrerar dig.

Göra karriär i Spanien

I Spanien, liksom i många andra europeiska länder, finns det brist på kvalificerad arbetskraft. Det beror delvis på svagheterna i det spanska utbildningssystemet, vilket ofta leder till dåliga språkkunskaper i främmande språk. Dessutom är majoriteten av alla spanska företag aktiva inom tjänstesektorn, som trots alla kriser försöker att etablera sig internationellt.

Specialist inom tjänstesektorn

Därför är det naturligtvis en fördel att vara högkvalificerad specialist inom denna sektor. Enbart kunskap räcker dock inte, eftersom företag som arbetar internationellt med handel och tjänster kräver mycket goda kunskaper i främmande språk.

Företag som arbetar med internationellt utbyte inkluderar internationella advokatbyråer, liksom andra företag specialiserade inom juridiska områden, exempelvis skattetjänster. I dessa tider med ökande globalisering råder det naturligt nog stor efterfrågan på finansanalytiker med god kunskap om den internationella valutamarknaden.

Många internationella företag är i allmänhet öppna för att anställa personer från andra länder.

Arbetsmarknaden för svenska arbetstagare inom turistsektorn är särskilt lovande, eftersom en stor andel turister i Spanien kommer från de nordiska länderna.

Livsmedelsindustri och jordbruk

Det spanska jordbruket har extrem arbetskraftsbrist. Följaktligen är yrken som jordbruksmaskintekniker, växtskyddsmän och andra kvalificerade yrkeskategorier inom jordbruk efterfrågade (till exempel skördearbetare).

Inom livsmedelsindustrin finns det en särskilt stor efterfrågan av personal inom frukt och grönt.

Vetenskapliga/tekniska sektorn

I synnerhet eftersträvas tekniskt kunniga IT-proffs (IT-experter, programmerare, telekom-arbetare, grafiska designers, controllers etc.) inom denna breda sektor. Denna innefattar även tjänster inom miljöskydd och återvinning, samt inom marknadsföring och forskning.

Hantverk och egenföretagande

Även de som är begåvade med ett hantverkskunnande och har en fullgjord yrkesutbildning kan snabbt hitta det de söker i Spanien, eftersom det finns relativt få hinder för egenföretagande i Spanien.

Personer som vill bli egenföretagare i ett annat yrke har även de en god chans, då hela 8 % av de spanska företagen är småföretag.

Utbildningssystemet

Det spanska utbildningssystemet innebär obligatorisk skolgång upp till 16 års ålder. Skolgången är uppdelad i tre delar: ”Educación primaria” (motsvarande låg- och mellanstadiet) som omfattar sex år, ”Educación Secundaria Obligatoria” (ESO, motsvarande högstadiet), samt en högre tvåårig utbildning för att erhålla ”Bachillerato” (en gymnasieexamen). Det går också att söka en yrkesutbildning (”Ciclo formativo”) efter det att man slutfört ESO (högstadiet).

På högskolenivå har de flesta spanska universiteten nu antagit bachelor-/mastersystemet. Bolognareformen är emellertid ännu inte helt genomförd, och vissa universitet använder sig fortfarande av det fyraåriga ”Grado-” och ”Postgrado”-systemet, vilket innehåller ett enda examensprogram.

På spanska universitet måste man vanligtvis betala en studieavgift på cirka 800 till 1 000 euro per termin. Privata universitet kan ta ut betydligt högre avgifter.

Leva och bo

En av de främsta prioriteringarna innan du emigrerar till Spanien bör vara att hitta boende. Särskilt om du vill åka till stora städer som Madrid eller Barcelona, där det råder extrem bostadsbrist. De höga hyrorna, som i exempelvis Madrid kan uppgå till betydligt mer än 500 euro för en tvårumslägenhet i utkanten av staden, kan upplevas chockartade.

Vill du däremot köpa ett hus kan du se fram emot mycket lägre priser, särskilt i Costa Blanca i sydöstra delen av landet, där bostadsutbudet är mycket stort och priserna lägre.

Att söka boende är något du bör göra på plats eftersom spanska hyresvärdar lägger stor vikt vid personliga möten. De anses vara både öppna och mycket gästvänliga.

Bostadssajterna Fotocasa, Mastermas och Tucasa kan hjälpa dig hitta en lägenhet.

Samhälle

Spanjorerna anses allmänt som ett mycket öppet och gästvänligt folk. Nästan ingenting är viktigare än den egna vänkretsen och de sociala kontakterna (enchufes). Den tid som spenderas i den egna familjekretsen är en väl integrerad del av dagen, och inkluderar besök på barer och diskotek, samt utflykter och att äta och dricka tillsammans.

Även som utlänning eller nykomling ingår du vanligtvis i vänskapskretsen. Spanjorerna anses också vara mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig övervinna språkliga och/eller byråkratiska barriärer och hinder.

Även den äldre generationen spanjorer är ofta mycket vänliga och kosmopolitiska, även om många av dem har haft en konservativ uppfostran under Francodiktaturen.

Svenskar i Spanien

Spanien är ett populärt land för svenskar att bosätta sig i. Faktum är att det beräknas finnas över 90 000 svenskar bosatta i landet. En del av dem bor och arbetar i storstäderna, men en majoritet finns på solkusten. Där väljer många svenskar att sätta ned sina bopålar för att njuta av klimatet och det spanska köket. Därför finns det goda möjligheter att få kontakt med andra svenskar om du vill fira svenska högtider eller bara få råd och tips om hur du bäst kommer in i det spanska samhället. Vill du komma i kontakt med andra svenskar i Spanien är det enklaste sättet att gå med i en av de många grupper som startats på Facebook. Den övergripande är ”Svenskar i Spanien”  men det finns också svenskgrupper för de större orterna om du vill ha kontakt med någon som bor på samma ort som du.

Bo och arbeta på Cypern

Är det solsken och värme som lockar, är Cypern som taget ur dina dagdrömmar från gråa kalla vardagar i Sverige. Denna ö i östra Medelhavet erbjuder en lugn och rofylld vardag och chansen att bryta med svenska traditioner och framförallt det tråkiga vädret. Cypern är i princip motsatsen till Sverige, och då pratar vi inte bara om vädret. Även arbetsmoral och punktlighet skiljer sig rejält. Det är en helt annan attityd som råder i Medelhavet, något som många punktliga svenskar måste ställa om sig till. Det är lätt att tro att en permanent bostad och ett liv på Cypern kommer bli som en evig semester men det är viktigt att veta att även på de allra vackraste platser kommer till slut en vardag att bildas.

Med det sagt kommer det även finnas tid att njuta av Cypern, det är en ö som bjuder på fantastiskt klimat, god mat och härliga aktiviteter likt sol och bad. Att gå direkt från kontoret till stranden för ett dopp i havet efter en lång arbetsdag höjer minst sagt livskvaliteten.

Då Cypern är en del av EU kan du som europeisk medborgare jobba fritt i landet, du behöver med andra ord inte ansöka om ett arbetsvisum. Stannar du i landet i över tre månader måste du dock registrera dig hos en myndighet.

Hälso- och sjukvårdssystemet

I Sverige är vi bortskämda med sociala skyddsnät och gratis sjukvård, få länder har det så lyxigt ordnat. I Cypern måste du själv ordna med försäkringar och liknande när det kommer till de flesta områden i vardagen, även för sjukvård. På de statliga sjukhusen har du rätt till vård men det är din inkomst som avgör om du kan få fri vård eller måste betala. Efter tre månader på Cypern måste du registrera dig i landet, detta sker oftast hos en myndighet likt polisen eller hos immigrationsmyndigheten. När du har ett registreringsbevis kan du ansöka om ett sjukhuskort. För att du ska få detta behövs också ett bevis på att du har en inkomst.

Om du vill slippa vänta i långa köer när du måste träffa en läkare och ha möjligheten att besöka valfri klinik, är det en privat sjukförsäkring du ska kolla upp. Dessa kostar lite extra och räcker bara upp till 65 års ålder, men så länge ska du kanske inte stanna ändå?

Arbetsmiljö och arbetstillfällen

Att starta ett eget företag är populärt på Cypern, vissa startar till och med upp ett företag utan att själva varit på plats. Det är landets fördelaktiga skattesystem, bland det mest förmånliga i Europa, som lockar många entreprenörer men också redan etablerade företag som flyttar ner sin verksamhet till ön. Bland dessa företag går det att hitta en del svenska firmor som då och då söker personal, det kan vara allt från befattningar inom kundtjänst, som säljare eller IT- och HR-tjänster. Det finns även jobb för de som har en universitetsutbildning och tack vare att många startar företag är det inte omöjligt att hitta riktigt bra tjänster inom till exempel försäkringsbranschen, finans eller kapitalförvaltning.

På Cypern är grekiska det officiella språket men du klarar dig långt på engelska och kan du tyska, franska, ryska eller arabiska är även det en fördel. En annan aspekt som kan vara bra att veta i förväg är att lönen är mycket lägre på Cypern i jämförelse med en svensk lön, men då levnadsutgifterna likt hyra för en lägenhet och att gå ut och äta också är lägre på ön går det jämnt ut. Om du lever ett liv med måtta lär du inte bli ruinerad.

Svenska samfund

Får du jobb på ett svenskt företag på Cypern kommer du få umgås med andra svenskar, anställs du av ett utländskt företag kanske du saknar att få prata svenska dagligen och behöver en dos av det välbekanta och andra som kan relatera till din situation. Det finns flera sätt att träffa andra svenskar på Cypern. Ett sätt är att gå med i Facebook-gruppen ”Svenskar bosatta på Cypern”, här hittar du människor i alla åldrar och som varit på ön olika länge och det är ett öppet forum där du kan ställa frågor om vad som helst, ta del av tips och råd och bara njuta av att ha andra att dela din upplevelse med.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien

Om du öppnar ett konto på samma bank som oss behöver du inte betala den fasta avgiften på 20 Euro, då kostar det inget att överföra pengar till ditt konto.

Information TransferWise - Bank Konto.

Direktlänk - Registrera Bank Konto

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien