Uppdatera uppgifter

Ingen post hittades.

Om du har några avdrag - Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Om du ska få tillbaka hela summan för ditt avdrag så behöver du, förutom att lägga in detta som ett avdrag, även addera summan för utlägget på fakturabeloppet då avdragen enbart blir en skattefri del av ditt fakturerade belopp.

Avdragsguide - Skatteverket

Om en egenanställd utför arbetet hos sin tillfälliga uppdragsgivare, till exempel vid uppdragsgivarens kontor eller verkstad, har den egenanställde normalt sitt tjänsteställe där.

Ditt företag kan då inte betala ut reseersättning eller traktamente för resor till uppdragsgivaren utan att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Däremot kan den egenanställde vid en sådan tillfällig anställning ha rätt att göra avdrag i sin deklaration för resorna. Vid övernattning på arbetsorten kan den egenanställde även göra avdrag för logi och ökade levnadskostnader. Ditt företag har inte rätt till avdrag för ingående moms på sådana inköp av resor som avser den egenanställdes privata resor.

Om en egenanställd i ett uppdrag behöver göra resor till andra platser än sitt tjänsteställe kan ditt företag ersätta den anställdes utlägg för resorna och – om den anställde behöver övernatta på en sådan tjänsteresa – även traktamente och ersättning för logi. Den ingående momsen på dessa kostnader är avdragsgill för ditt företag om den egenanställde får ersättning för utlägget och uppdraget är momspliktigt.

Exempel

Villy bor i Göteborg och tar tillfälliga uppdrag som egenanställd hos ditt företag. Han har nu fått ett uppdrag på fyra veckor för att hjälpa ett företag i Borås med deras ekonomisystem. Villy pendlar fyra dagar i veckan med tåg till företagets kontor (7 mil enkel väg) och arbetar hemifrån en dag i veckan. Den sista veckan åker han till företagets filial i Stockholm för att under två dagar informera om ekonomisystemet.

I detta uppdrag utför Villy huvuddelen av arbetet på kontoret i Borås, som då är hans tjänsteställe.

Det innebär att resorna mellan bostaden i Göteborg och Borås är resor till och från arbetet, det vill säga privata resor. Det är bara resan till Stockholm som är en tjänsteresa och som ditt företag kan betala via utlägg eller skattefri kostnadsersättning. Eftersom uppdraget är momspliktigt ska ditt företag debitera utgående moms. Företaget får även dra av den ingående momsen för tjänsteresan om den egenanställde får ersättning för utlägget.

Om ditt företag betalar Villys resor mellan Göteborg och Borås ska ersättningen behandlas som vanlig lön. Den ingående momsen på dessa privata resor får inte dras av.

Det finns olika sätt att hantera utgifter för utrustning och materiel som den egenanställde har i sina uppdrag. Utgifterna ska vara nödvändiga för att kunna utföra uppdragen. Utgifter för att söka nya uppdrag som egenanställd är inte avdragsgilla och ersättning för sådana utgifter från egenanställningsföretaget ska behandlas som lön.

Ditt företag har i normalfallet rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp i verksamheten. Om den egenanställde själv köper de varor och tjänster som krävs för ett uppdrag, har ditt företag endast rätt till avdrag för ingående moms om inköpet i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag och om företaget ersätter den egenanställde för detta utlägg.

Om uppdraget inte är momspliktigt, kan företaget dock inte göra avdrag för ingående moms på inköp för det uppdraget. Ett uppdrag som är delvis momspliktigt ger inte rätt till fullt avdrag för ingående moms. I sådana fall får ditt företag endast delvis avdrag för den ingående momsen. Ingående moms som omfattas av avdragsförbuden får inte dras av. Avdragsförbudet gäller för till exempel inköp av personbilar och inköp till stadigvarande bostad.

Om en egenanställd varit tvungen att använda sina egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan ditt företag i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning. Det vill säga, ditt företag kan betala ut kostnadsersättning utan att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Företaget kan dock bara betala ut skattefri ersättning som motsvarar den anställdes avdragsgilla utgifter. Om företaget betalar ut ett högre belopp ska den överskjutande delen hanteras som vanlig lön. Företaget måste spara underlaget för beräkningen liksom en kopia av kvittot på anskaffningskostnaden-

Ditt företag kan inte ersätta egenanställda för deras mobil- och internetfakturor och liknande. Skattefri kostnadsersättning kan bara komma ifråga om den anställde kan visa en merkostnad, t.ex. om den anställde kan redovisa särskilda samtalskostnader på grund av ett visst uppdrag.
Företaget redovisar kostnadsersättningen separat i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

En förutsättning för avdragsrätt för ingående moms är att det är ditt företag som gjort inköpet av varan eller tjänsten. Företaget har inte rätt till avdrag för ingående moms på den egenanställdes inköp.

Om ditt företag lämnar ersättning för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som en egenanställd har köpt för ett visst uppdrag, behöver detta normalt inte redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Det är dock viktigt att företaget begär att få originalkvittot och sparar det i sin redovisning. Företaget ska vid en eventuell senare kontroll kunna visa att det som utlägget avser har varit nödvändigt att anskaffa för det aktuella uppdraget. Företaget bör därför se till att syftet med köpet och vilket uppdrag det avser anges på kvittot.

Tänk på att om ditt företag ersätter den anställde för ett sådant utlägg, är det som har anskaffats fortfarande ditt företags egendom. Därför lämpar sig utlägg inte för utrustning som den anställde själv får behålla och kan använda även efter att uppdraget är slutfört, till exempel verktyg, musikinstrument eller dator. Utlägg lämpar sig inte heller om en anställd vill hålla ett lager eller köper förbrukningsvaror som är avsedda att användas i framtida uppdrag.

Om företaget betalar den anställdes inköp av till exempel dator för ett uppdrag och den anställde sedan får behålla datorn efter uppdraget, är detta en skatte- och avgiftspliktig förmån. Förmånen, som värderas till datorns värde, ska företaget redovisa i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Bedömningen ovan gäller även för avdragsrätt för ingående moms. Det är ett utlägg om det kan anses naturligt att ditt företag står för inköpet, som när det är fråga om en vara eller en tjänst som i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag. Det innebär att ditt företag inte har rätt att dra av ingående moms på tillgångar, till exempel investeringsvaror och lager, som den egenanställde köpt och behåller för egen del efter avslutat uppdrag. Motsvarande gäller om en tillgång inte i sin helhet förbrukas under det uppdrag som personen blivit anställd för.

Via ditt företag har Ella under året ett uppdrag på fyra månader som arkitekt. Uppdragsgivaren tillhandahåller ingen dator. För att kunna utföra uppdraget måste Ella därför använda sin egen dator. Datorn har kostat 12 000 kronor och beräknas hålla i fyra år och den kan även användas privat. Denna utgift fördelas först på tjänsteanvändning och privat användning med 50 procent vardera. Beloppet för tjänsteanvändning proportioneras sedan på antalet år och den aktuella arbetsperioden, 6 000 kronor/ 4 år/ 4/12 månader = 500 kronor, vilket är det belopp Ella kan göra avdrag för i sin deklaration.

När det gäller övriga utgifter medges dock avdrag endast för den del av de totala utgifterna som överstiger 5 000 kronor.

Du skickar dina dokument till denna adressen:

Hyrenveteran i Sverige AB
Box 1160
181 23 Lidingö

Ladda upp Kvitton / Körjournal

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong